trim

[trɪm] [trɪm]

v. 修剪,修整;削减,减少;修饰,点缀(尤指某物的边缘);切除,剪掉(不规则或不需要的部分);调整(船帆)利用风力;使(飞机)配平;调整负载以保持(船,飞机)的平衡;使(身体某一部分)变结实,变瘦;(为个人升迁而在政治上)随大流,见风使舵

n. (尤指毛发的)修剪;额外装饰,边饰,点缀物;汽车装饰(尤指车内座椅铺面或内垫衬料);(电影剪辑后的)废片;(船在水中的)水平位势;(飞机)配平;良好的状态(或情况);机翼的位置

adj. 整齐的,整洁美观的;修长的,苗条而健康的

【名】 (Trim)(美)特里姆(人名)

[ 复数:trims 第三人称单数:trims 现在分词:trimming 过去式:trimmed 过去分词:trimmed 比较级:trimmer 最高级:trimmest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 17:39:49 2023-03-22 17:41:34 2023-03-22 18:07:32 2023-03-22 19:32:41 2023-03-22 19:18:02 2023-03-22 18:45:48 2023-03-22 19:57:43 2023-03-22 19:22:34 2023-03-22 19:54:50 2023-03-22 19:29:49 2023-03-22 19:50:18 2023-03-22 18:43:20 2023-03-22 19:39:47 2023-03-22 18:04:47 2023-03-22 19:33:03 2023-03-22 17:32:55 2023-03-22 19:41:01 2023-03-22 18:30:19 2023-03-22 18:45:18 2023-03-22 18:08:29