will

[wɪl] [wɪl]

v. 将,将要;请(请求某人做某事);总是,惯于;(表示对习惯性发生行为不满)老是,一直;可能,大概;叙述一般真理;愿意,乐意;必须,一定;(表示能力、容量等)能;想要(某物),希望;愿否,……好吗;(表示承诺或威胁)会,要;(表示强烈的意图或未来的决心)要,定要;希望,想要(某事发生);(古时用语)意欲,渴望;凭意志促使……做某事;立遗嘱遗赠

n. 意志,决心,毅力;意愿,心愿;遗嘱;意旨,命令

[ 复数:wills 第三人称单数:wills 或:will 现在分词:willing 过去式:willed 或:would 过去分词:willed 或:would]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-24 18:37:41 2023-03-24 19:15:59 2023-03-24 19:35:54 2023-03-24 19:13:41 2023-03-24 19:11:34 2023-03-24 18:48:33 2023-03-24 19:11:01 2023-03-24 20:47:05 2023-03-24 19:30:30 2023-03-24 19:49:31 2023-03-24 19:06:10 2023-03-24 20:25:32 2023-03-24 20:39:29 2023-03-24 20:32:16 2023-03-24 19:46:24 2023-03-24 19:57:47 2023-03-24 20:22:39 2023-03-24 18:57:57 2023-03-24 20:59:07 2023-03-24 20:58:37